امروز : 1393/08/02

 
 
ليست آناليز محصولات ماکرو شرکت گلچين برگ    
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    
  لطفا براي سفارش محصول مورد نظر ، روي آن کليک کنيد 

     

Simple Supre Phosphate

  

  Di Ammonium Phosphate  Specification of  Urea 46%
     

   
 Specification of  MAP

 Specification of
  N-P-K+Zn

 Specification of  ZnSo4
     
 Specification of  KCL  Potassium Sulphate
 Specification of  TSP

   

                                                                                                                                                           

 

Specification of  (N-P-K+Zn)
                                                                                                   

كود كامل ماكرو داراي 15 درصد ازت، 8 درصد فسفر (P2O5)، 15 درصدپتاسيم (K2O) و 1 الي 5/1 درصد روي مي باشد. مقدار كادميم آن كمترازppm25 بوده
و 90 درصد ذرات آن اندازه اي بين 4-2 ميلي متر دارند.
 اين كودباداشتن عناصر غذايي همراه هم، علاوه بر سهولت دركاربرد،جايگزين مناسبي براي كودهاي تك عنصري مي باشد
مصرف اين كود در تمامي محصولات به خصوص در مناطقي كه نياز به مصرف
پتاسيم است مثل اراضي سبك و محصولات پرنياز به پتاسيم قابل توصيه است.
در گياهان زراعي يكساله اين كودرامي توان قبل از كاشت در سطح خاك پاشيد
و ياباشخم در زير خاك مدفون نمود و يا با كودكار در كنارو زير بذربه صورتنواري
قرار داد.در درختان ميوه بهتر است در حدود يكماه قبل از تورم جوانه ها
در نيمه خارجي سايه انداز از تاج درخت توزيع و با بيل زير خاك مدفون 
يا به صورت چالكود مصرف گردد.

 

           

 
 


 

 سولفات روي (Zinc Sulphate

 

روي مهمترين ريزمغذي هاي مطرح در تغذيه گياهان مي باشد. سولفات روي (ZnSO4, XH2O) به صورت
پودر سفيد رنگبوده و محتوي 33-25 درصد روي قابل حل در آب مي باشد. .
سولفات روي را به صورت مصرف خاكي و يا محلول پاشي
در محصولات زراعيو باغي مي توان استفاده نمود.
 سولفات روي مخصوصاً در زراعت ها به مقدار 20-40 کيلوگرم در هکتار قابل مصرف است .
در باغ ها بهتر است در چالکود و همراه با کود حيواني باشد . از طريق سيستم آبياري هم با همين
صورت قابل مصرف است
ولي در سيستم قطره اي به دليل وجود بي کربنات احتمال رسوب وجود دارد.
 به صورت محلول پاشي محلول 1-2 درصد به تنهايي قابل مصرف است و بهتر است
با سموم يا ساير ريز مغذي ها مخلوط شود
.

 

 


 

 

  

 

 

 

 


   

 

کود دي فسفات آمونيوم   Di Ammonium Phosphate
فسفر بعد از نيتروژن دومين عنصر غذايي محدود كننده ر توليد محصول در بيشتر خاك هاي ايران مي باشد.
اين عنصر نقش زيادي در در متابوليسم گياهي داشته ويكي ازعناصرگياهي ضروري براي رشد و توسعه گياه مي باشد.
تامين مقدار كافي فشفر باعث رشد سريع، افزايش رشد ريشه
، زود رسي محصول و افزايش عملكرد مي شود.
 براي تامين فسفر در خاكهايي كه مقدار فسفر آنها پايين است از كودهاي فسفاته استفاده مي شود.
 اين كودها را مي توان به صورت پخش سطحي، مخلوط كردن با خاك و نواري مصرف كرد.
با توجه به تحرك كم فسفر و تثبيت آن در خاك بهتر است كودهاي فسفاتي را به صورت نواري
 به فاصله 5-5/2 سانتي متري در زير بذر قرار داد.
دي فسفات آمونيوم ( (DAP جز کودهاي فسفاته تقسيم بندي مي شود هرچند در برخي موارد از آن به عنوان کود ازتي نيز نام مي برند. با توجه به نتايج حاصل از آزمون خاک، مصرف خاکي کودهاي فسفاته به صورت موضعي ( نواري) توصيه مي شود. فرمول شيميايي اين کود به صورت [(NH4)2HPO4] بوده و از ترکيب آمونياک با اسيد فسفريک حاصل مي شود. دي فسفات آمونيوم محتوي 46 درصد فسفر ( (P2O5 و 18 درصد ازت مي باشد و عموما به صورت 0-46-18 نشان داده مي شود. اندازه ذرات 95 درصد بين 4-1 ميلي متر بوده و تقريبا 5/1 درصد رطوبت دارد. مقدار كادميم آن كمتر از ppm 25 مي باشد.

  

 

 

Specification of  Urea 46% 

 

                                                                                                   

نيتروژن عنصري مهم و حياتي براي گياهان (گلوگاه رشد) به شمار مي رود بنابراين تامين آن به مقدارکافي
جهت توليد مطلوب محصولات کشاورزي ضروري است.به دليل اهميت نيتروژن در توليدات کشاورزي، انتخاب
عاقلانه نوع و مقدار مصرف کودهاي نيتروژنه جهت برداشت حداکثر محصول الزامي است.
مقدار مصرف کودهاي نيتروژنه
بستگي به عملکرد بهينه، نوع محصول، پراکندگي ريشه و مديريت مزرعه دارد.
 اوره {CO(NH2)2 } با 46% نيتروژن جزءکودهاي رايج مي باشد که امروزه به طور وسيع در مزارع استفاده مي شود.
به دليل پويايي، مصرف اين کود قبل از کشت و يا در زمان هاي رشد، به صورسرک و يا در آب آبياري توصيه مي گردد.
پخش سطحي اين کود در سطح خاک هاي خشک بدون پوشش گياهي موجب هدررفت مقدار قابل توجهي از نيتروژن
به صورت
آمونياک را در پي خواهد داشت. اين کود را در صورت پايين بودن درصد بيورت آهن (کمتر از يک درصد) مي توان به صورت
محلول پاشي استفاده کرد.
مقدار قابل توصيه براي محلول پاشي اوره پنج الي 10 در هزار(5 الي 10 کيلوگرم در هکتار) مي باشد.
در درختان ميوه زمان محلول پاشي قبل و يا پس از گل و يا پس از برداشت محصول زماني که برگ ها سبز مي باشند.
 در محصولات زراعي نيز هنگام رشد سريع و رشد و نمو دانه مي باشد.
هم چنين به هنگام استفاده از سم فيتريتون در سم پاشي بر عليه سن گندم از 2 الي 4 کيلوگرم در هکتار استفاده گردد
.

 

   

                                                       

                                                                                       

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


        
 

 

 

 

 


 

 

   

کود مونو فسفات آمونيوم (  Mono Ammonium Phosphate ):      

 

 فسفر بعد از نيتروژن دومين عنصر غذايي محدود كننده ر توليد محصول در بيشتر خاك هاي ايران مي باشد.اين عنصر نقش  زيادي در در متابوليسم گياهي داشته و يكي از عناصر گياهي ضروري براي رشد و توسعه گياه مي باشد. تامين مقدار كافي فشفر باعث رشد سريع، افزايش رشد ريشه، زود رسي محصول و افزايش عملكرد مي شود. براي تامين فسفر در خاكهايي كه مقدار فسفر آنها پايين است از كودهاي فسفاته استفاده مي شود. اين كودها را مي توان به صورت پخش سطحي، مخلوط كردن با خاك و نواري مصرف كرد.  با توجه به تحرك كم فسفر و تثبيت آن در خاك بهتر است كودهاي فسفاتي را به صورت نواري به فاصله 5-5/2 سانتي متري در زير بذر قرار داد .
مونو آمونيوم فسفات (MAP ) با فرمول شيميايي NH4H2PO4 محتوي 52 درصد فسفر ( (P2O5 و11 درصد
ازت مي باشد و به صورت 0-52-11 نشان داده مي شود. اندازه ذرات 90 درصد بين 4-1 ميلي متر بوده و رنگ آن خاکستري تيره است. همچنين مقدار کادميم آن کمتر از 25 ميلي گرم در کيلوگرم است. اين کود در سطح وسيعي براي بيشتر گياهان زراعي که نياز به فسفر و ازت دارند مناسب مي باشد. از مهمترين مزايايي اين کود مي توان به حلاليت بالاي آن، داشتن غلظت بالاي فسفر، عاري بودن از عناصر مضر براي گياهان و امکان کاربرد خاکي، برگي و همراه آب آبياري اشاره کرد. از اين کود در سيستم آبياري تحت فشار به سهولت مي توان استفاده کرد

 

 

 

                          


 

 

     کود سوپر فسفات تريپلTriple Super Phosphate 

 

 فسفر بعد از نيتروژن دومين عنصر غذايي محدود كننده ر توليد محصول در بيشتر خاك هاي ايران مي باشد.اين عنصر نقش زيادي در در متابوليسم گياهي داشته و يكي از عناصر گياهي ضروري براي رشد وتوسعه گياه مي باشد.تامين مقدار كافي فشفر باعث رشد سريع، افزايش رشد ريشه، زود رسي محصول وافزايش عملكرد مي شود.براي تامين فسفر در خاكهايي كه مقدار فسفر آنها پايين است از كودهاي فسفاته استفاده مي شود.اين كودها را مي توان به صورت پخش سطحي، مخلوط كردن باخاك و نواري مصرف كرد. با توجه به تحرك كم فسفر و تثبيت آن در خاك بهتر است كودهاي فسفاتي را به صورت نواري به فاصله 5-5/2 سانتي متري در زير بذر قرار داد.سوپر فسفات تريپل (TSP ) از اثر اسيد فسفريک بر سنگ فسفات حاصل مي شود. فرمول شيميايي اين کود به صورت Ca(H2PO4)2 CaSO4.2H2O مي باشد. اين کود داراي 46 درصد فسفر ( (P2O5 بوده و به صورت 0-46-0 نشان داده مي شود.  به اين سوپر فسفات از آن جهت تريپل مي گويند که فسفر محلول آن تقريبا 3 برابر سوپر فسفات ساده است. از اين کود در سطح وسيعي در کشاورزي استفاده مي شود. مصرف اين كود بايد بر اساس آزمون خاك صورت گيرد

 

            

 


كود سولفات پتاسيم (Potassium Sulphate ):   

پتاسيم نيز مانند ازت و فسفر جز عناصر پر مصرف مورد نياز گياه مي باشد. نقش اين عنصر در گياه به صورت كاتاليزوري بوده و كمبود آن مقاومت گياه را در برابر آفات و بيماريها كاهش مي دهد. با توجه به نقش پتاسيم در افزايش عملكرد و بهبود كيفي محصولات كشاورزي، مصرف كودهاي پتاسيمي بر اساس آزمون خاك لازم و ضروري مي باشد.

مصرف اين كود با توجه به نداشتن يون مزاحم كلر به ويژه در اراضي شور، همچنين به لحاظ داشتن سولفات و قدرت آزادسازي پتاسيم  مفيد مي باشد. از اين كود مي توان براي محصولاتي نظير توتون، سيب زميني نشاسته اي قبل از كاشت بصورت جايگذاري استفاده نمود. سولفات پتاسيم با فرمول شيميايي K2SO4 بوده و محتوي 520 در صد پتاسيم (K2O ) مي باشد.

 
 

 

 


 

 

 

كلرور پتاسيم Potassium chloride 

 
 

پتاسيم نيز مانند ازت و فسفر جز عناصر پر مصرف مورد نياز گياه مي باشد. نقش اين عنصر
در گياه به صورت كاتاليزوري بوده و كمبود آن مقاومت گياه را در برابر آفات و بيماريها كاهش مي دهد.
با توجه به نقش پتاسيم در افزايش عملكرد و بهبود كيفي محصولات كشاورزي،مصرف كودهاي پتاسيمي
بر اساس آزمون خاك لازم و ضروري مي باشد.
كلرور پتاسيم (KCL ) محتوي 60 درصد پتاسم (K2O ) بوده و به صورت 60-0-0 نشان داده مي شاين كود را در سطح وسيعي مي توان در شاليزارها و اراضي غير شور براي محصولاتي نظير چغندرقند، ذرت، گندم و پنبه به صورت سرك و براي باغهاي ميوه به كار برد. علاوه بر ارزاني اين كود در مقايسه با سولفات پتاسيم، مقدار پتاسيم آن 10 درصد بيشتر از سولفات پتاسيم مي باشد. از مزاياي اين كود مي توان به سهولت مصرف، ارزاني قيمت، حلاليت در آب، مصرف سرك آن و مصرف همراه آب آبياري به صورت تقسيط اشاره كرد.


اين کود را مي‌توان در سطح وسيعي در شاليزارها اراضي غير شور براي محصولاتي نظير ذرت - چغندر قند- پنبه و گندم به صورت سرک و حتي براي باغهاي ميوه استفاده نمود علاوه بر ارزاني آن در مقايسه با سولفات پتاسيم مقدار پتاسيم (k2o) آن 10 درصد نيز بيشتر از سولفات پتاسيم مي‌باشد . آنيون کلر خود عامل کنترل کننده تعدادي از بيماريها نظير بلاست ، پاخوره و .. مي‌باشد . کلرور پتاسيم را ميتوان به سولفات پتاسيم تبديل نمود مزاياي آن صرفه جويي ارزي مي باشد . کلرور پتاسيم را مي‌توان به نيترات پتاسيم تبديل نمود که اين کود براي مصرف در مزارع نيشک - گلخانه ها و به صورت سرک (همراه با آب آبياري) مصرف مي‌شود. از کود کلرور پتاسيم ميتوان براي تهيه کود کامل ماکروي گرانوله استفاده نمود که مي‌توان درمزارع (قبل از کاشت) و درختان ميوه (چال کود) استفاده نمود

  

 

 


  کود سوپر فسفات ساده ( Simple Supre Phosphate ):

فسفر بعد از نيتروژن دومين عنصر غذايي محدود كننده ر توليد محصول در بيشتر خاك هاي ايران مي باشد. اين عنصر نقش زيادي در در متابوليسم گياهي داشته و يكي از عناصر گياهي ضروري براي رشد و توسعه گياه مي باشد. تامين مقدار كافي فشفر باعث رشد سريع، افزايش رشد ريشه، زود رسي محصول و افزايش عملكرد مي شود. براي تامين فسفر در خاكهايي كه مقدار فسفر آنها پايين است از كودهاي فسفاته استفاده مي شود. اين كودها را مي توان به صورت پخش سطحي، مخلوط كردن با خاك و نواري مصرف كرد.  با توجه به تحرك كم فسفر و تثبيت آن در خاك بهتر است كودهاي فسفاتي را به صورت نواري به فاصله 5-5/2 سانتي متري در زير بذر قرار داد.
سوپر فسفات ساده ( (SSPاز اثر اسيد سولفوريک بر سنگ فسفات بدست مي آيد. اين کود با فرمول  (H2PO4)2Ca, CaSO4.2H2O  بوده و محتوي 2218 درصد فسفر(P2O5 ) مي باشد. رطوبت آن حداکثر 2درصد وداراي 4 درصد اسيدفسفريک آزاد است. مصرف اين کود همانند سوپر فسفات تريپل و فسفات آمونيوم، به صورت خاکي قبل کاشت و در زمان تهيه بستر بذر مي باشد. استفاده از اين كود به علت خواص آن جهت اصلاح خاك ها نيز مفيد است. باتوجه به تثبيت فسفر و تحرك كم آن در خاك، توصيه مي شود اين كود توسط عميق كار در به فاصله 5-5/2 سانتي متري زير بذر قرار گيرد. اين امر علاوه بر افزايش عملكرد، باعث صرفه جويي در مصرف كود هم مي شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Head office : No 11 – second floor –  on the corner of 5th Alley – South Gandi Str.  Tehran – Iran Tel : +9821 88 88 73 44 – 88774486   Fax : +9821 88 77 29 34
Factory : P.O.Box 535551131 - Khosrowshahr – Tabriz – Iran Tel : +98412 266 29 79 – 226 38 38
Mail: Info@GbargCo.com
 

 

 

 

 

 

 

© کلیه حقوق این سایت متعلق است به گروه صنعتی گلچین برگ طراحی و پشتيباني سایت توسط آریا سامانه